Bezpłatna Szkoła Rodzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na przełomie drugiego i trzeciego trymestru ciąży do uczestnictwa w BEZPŁATNYM programie edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” finansowanym ze środków Miasta st. Warszawy. Na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowany...

Nowa Poradnia Ginekologiczno – Położnicza ul. Przykoszarowa 16

Szanowne Panie! Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia w Centrum Zdrowia Białołęka została utworzona Poradnia Ginekologiczno – Położnicza. Z myślą o Waszym zdrowiu i komforcie zapewniamy kompleksową opiekę i wsparcie w zakresie zdrowia kobiet. Każda kobieta poczuje...

Aktywny Senior – nowy turnus!

Zapraszamy osoby powyżej 60 r.ż. na bezpłatne zajęcia usprawniające dla seniorów. Zajęcia będą się odbywać: w sali ćwiczeń i na basenie KBR “Muszelka” przy ul. Balkonowej 2 w sali ćwiczeń przy ul. Balkonowej 4 w sali ćwiczeń przy ul. Milenijnej 4 Zajęcia...

Tłumacz języka migowego on-line

Z radością informujemy, że usługa tłumacza języka migowego on-line jest już dostępna we wszystkich naszych placówkach. https://www.zozbt.waw.pl/tlumacz-pjm/ Usługa jest finansowana przez m.st. Warszawa To kolejny krok w poprawie dostępności do świadczonych usług...

Dbamy o potrzeby osób z niepełnosprawnościami

W dniu wczorajszym, w Ośrodku Diagnostyczno Konsultacyjnym przy ul. Remiszewskiej 14, odbyło się spotkanie z Prezeską Fundacji „Kulawa Warszawa”, Panią Izabelą Sopalską – Rybak. W spotkaniu ze strony Zakładu uczestniczył Dyrektor Marcin Jakubowski, Pełnomocnik...

Nowe numery telefonów do rejestracji

Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży ul. Balkonowa 4 Poradnie: rehabilitacyjna, logopedyczna, fizjoterapia ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej Rejestracja (22) 744 00 53, (22) 518 26 66 *** Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych  „Muszelka” ul....

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChUK)

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze, a jego bagatelizowanie grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Szczególnie w takim dniu zachęcamy do sprawdzenia...

Bezpłatne szczepienia dzieci przeciw HPV

Dla kogo jest program? Program kierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 12-13 lat, mieszkających w Warszawie. Gdzie odbywają się szczepienia? Szczepienia są wykonywane w poradniach POZ dla dzieci po kwalifikacji lekarskiej: ul. Łojewska 6 ul. Milenijna 4 ul....

Uwaga! Uruchamiamy nowe numery telefonów!

Szanowni Pacjenci, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, uruchomiliśmy dwa dodatkowe numery telefonów. ➤ Od teraz, jeśli nie możecie przyjść na daną wizytę i chcecie ją odwołać, prosimy dzwonić pod numer: tel.: (22) 101 01 87 ➤ Natomiast jeśli potrzebujecie...

IMPLANTOLOGIA – zapraszamy do zapisów!

Przedstawiamy trwały sposób uzupełnienia brakujących zębów, który pozwala zyskać piękny uśmiech i pewność siebie. Implantologia stomatologiczna umożliwia uzupełnienie brakujących zębów. Implantem zębowym, jest tytanowy wszczep, zastępujący korzeń utraconego wcześniej...

SZKOŁA RODZENIA – Serdecznie zapraszamy!

Bezpłatny program edukacji przedporodowej GDZIE JEST REALIZOWANY PROGRAM? Przychodniaul. Poborzańska 6, Warszawa Poradnia Ginekologiczno-Położniczaul. Milenijna 4, Warszawa W JAKIE DNI ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?od poniedziałku do piątku ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!...

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka – Targówek, adres: ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoztargowek.waw.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do celów:
  • udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia);
  • zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia
   i przechowywania dokumentacji medycznej, komunikacji, weryfikacji tożsamości przed wizytą, e-rejestracji, obsługi telefonicznej).
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Dane  osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym
  do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 3. Dane osobowe  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
  z poleceniami Administratora danych.
 4. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
  do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe  będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa:
  • w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
   o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.
  • Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące
   do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  • Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • W przypadku wyrażenia zgody na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo:
  • dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 Rozporządzenia;
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 Rozporządzenia, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych
   w art. 18 Rozporządzenia, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo
   do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 Rozporządzenia.
  • Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

 

Skip to content